Dr. P.K Jana President

Mr. Amgoth Tarachand Faculty Advisor

Dr. Arup Kumar Pal Treasurer

Prajwal Panzade Vice President

C. Maheshwara Reddy Secretary

Dev Kothari Joint Secretary

Sangam Mahawar Webmaster

Rahul Kumar Webmaster

Souvik Saha Webmaster